úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty


  FINANČNÍ ŘÁDSDRUŽENÍ
 
 

Finanční řád občanského sdružení TK1976 Most


I. Základní ustanovení

II. Příspěvky členů občanského sdružení

III. Pronajatý nebytový prostor

IV. Smlouvy a výše odměn

V. Odměňování předsednictva a jím pověřených osob

VI. Finanční limity pro rozhodování předsednictva

VII. Závěrečná ustanovení

VIII. Přílohy

I.

Základní ustanovení

1. Tento finanční řád se vztahuje na všechny členy Občanského sdružení Taneční klub 1976 Most (dále jen sdružení).

2. Finanční řád je závazný pro hospodaření předsednictva a ostatních zmocněných členů sdružení se svěřenými finančními prostředky a majetkem.

3. Finanční řád zahrnuje jako přílohy předpisy, směrnice a pravidla, jejichž tvorba a schvalování přísluší do kompetence předsednictva.

4. V případě, že některá norma nabude takové důležitosti, že by o jejím znění měla rozhodovat valná hromada, bude tato norma vyjmuta z kompetence předsednictva a předsednictvo ji předloží ke schválení valné hromadě na jejím nejbližším zasedání.

II.

Příspěvky členů sdružení

1. Základní členský příspěvek

a) výše základního členského příspěvku pro období od 1.9.2002 – 31.8.2003 je 200 Kč

b) platí jej každý člen 1x ročně 30.9. nebo do 30 dnů od přijetí za nového člena sdružení

2. Rozšiřující členský příspěvek pro aktivní tanečníky skupiny ALFA:

a) je stanoven pro období 1.9.2002 až 31.8.2003 na 1 700 Kč

b) je povinen každý člen uhradit v pěti splátkách ve výši 340 Kč nejpozději do 16. dne měsíců září, listopad, leden, březen, květen na běžný účet sdružení, stanovený interními předpisy sdružení, bankovním převodem, složením příslušné částky v peněžním ústavu, u kterého je běžný účet veden, poštovní poukázkou typu A nebo v hotovosti u provozního vedoucího

3. Rozšiřující členský příspěvek pro aktivní tanečníky skupiny BETA:

a) je stanoven pro období 1.9.2002 až 31.8.2003 na 3 200 Kč

b) je povinen každý člen uhradit v pěti splátkách ve výši 640 Kč nejpozději do 16. dne měsíců září, listopad, leden, březen, květen na běžný účet sdružení, stanovený interními předpisy sdružení, bankovním převodem, složením příslušné částky v peněžním ústavu, u kterého je běžný účet veden, poštovní poukázkou typu A nebo v hotovosti u provozního vedoucího

4. Rozšiřující členský příspěvek pro aktivní tanečníky skupiny GAMA:

a) je stanoven pro období 1.9.2002 až 31.8.2003 na 3 200 Kč

b) je povinen každý člen uhradit v pěti splátkách ve výši 640 Kč nejpozději do 16. dne měsíců září, listopad, leden, březen, květen na běžný účet sdružení stanovený, interními předpisy sdružení, bankovním převodem, složením příslušné částky v peněžním ústavu, u kterého je běžný účet veden, poštovní poukázkou typu A nebo v hotovosti u provozního vedoucího

5. Rozšiřující členský příspěvek pro aktivní tanečníky skupiny DELTA:

a) je stanoven pro období 1.9.2002 až 31.8.2003 na 2 300 Kč

b) je povinen každý člen uhradit v pěti splátkách ve výši 460 Kč nejpozději do 16. dne měsíců září, listopad, leden, březen, květen na běžný účet sdružení, stanovený interními předpisy sdružení, bankovním převodem, složením příslušné částky v peněžním ústavu, u kterého je běžný účet veden, poštovní poukázkou typu A nebo v hotovosti u provozního vedoucího

6. V případě, že členský příspěvek nebo jeho splátka nebude uhrazena včas, bude členský příspěvek nebo jeho splátka navýšena o penále stanovené na 2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Měsíční zpoždění platby členského příspěvku nebo jeho splátky. Do uhrazení dlužné částky a penále se členovy pozastavuje členství ve sdružení.

7. Každá platba musí být doplněna identifikačními znaky:

a) u bankovního převodu:

- variabilní symbol: identifikační číslo člena sdružení

- konstantní symbol: 0558

b) při složení částky v peněžním ústavu:

- variabilní symbol: identifikační číslo člena sdružení

- konstantní symbol: 0558

c) u platby poštovní poukázkou:

- variabilní symbol: identifikační číslo člena sdružení

- konstantní symbol: 0558

- adresou odesílatele

- číslem běžného účtu sdružení stanoveného interními předpisy sdružení

d) při složení částky v hotovosti:

- identifikačním číslem člena sdružení

8. Pokud aktivní tanečník přejde podle pravidel stanovených interními předpisy sdružení nebo bude na základě rozhodnutí tanečního vedoucího přeřazen do jiné skupiny, platí od prvního dne následujícího měsíce splátku členského příspěvku vyměřenou skupině, do níž byl nově zařazen. Výše jeho rozšiřujícího členského příspěvku se tak upravuje v závislosti na době, kdy byl zařazen v předchozí a kdy ve stávající skupině.

9. Základní členské příspěvky, rozšiřující členské příspěvky Českého svazu tanečního sportu (dále jen ČSTS) a úhrada administrativních poplatků ČSTS jsou vždy hrazeny sdružení do termínu stanoveném předsednictvem sdružení. Takto vybrané prostředky jsou v závislosti na určených termínech předány ČSTS a zároveň je vyřízena veškerá komunikace a administrativa s tímto spojená (u zákonných zástupců osob, které nedosáhli zletilosti nebo nejsou způsobilí k právním úkonů, je registrace ČSTS připsána osobě zastupované).

III.

Pronajatý nebytový prostor

1. Členové sdružení mají možnost využívat k naplňování cílů činnosti sdružení pronajatý nebytový prostor (dále jen sál), za který je povinno sdružení platit pronájem dle nájemní smlouvy.

2. Kdokoliv, kdo není členem sdružení a chtěl by sál využívat, může tak činit pouze po dohodě s předsednictvem, které je oprávněno po něm vyžadovat částku 50 Kč/hod. jako náhradu za využívání majetku sdružení.

3. Sdružení je povinno mít na období od 1.9. 2002 do 31.8.2003 sjednané pojištění sálu v souladu se smlouvou o pronájmu sálu, uzavřenou mezi sdružením a pronajímatelem sálu.

IV.

Smlouvy a výše odměn

1. Sdružení je oprávněno na základě schválení předsednictvem najmout pro naplňování cílů sdružení osoby (fyzické nebo právnické) a uzavírat s nimi dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti nebo další smlouvy dle Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákoníku práce a sjednávat odměnu za provedenou práci nebo službu. Každá osoba (fyzická nebo právnická), najatá sdružením pro naplňování cílů sdružení, by měla mít na základě doporučení předsednictvem uzavřené odpovídající pojištění.

2. Výši odměny určuje svým hlasováním předsednictvo a nesmí přesáhnout finanční limity pro samostatné rozhodování předsednictva dané interními předpisy sdružení.

V.

Odměňování předsednictva a jím pověřených osob

1. Jednateli a tanečnímu vedoucímu za výkon své funkce náleží odměna v úhrnné výši 588 Kč/měsíčně (brutto).

2. Provoznímu vedoucímu a dalším členům sdružení, pověřeným předsednictvem výkonem funkce, náleží odměna navržená a schválená předsednictvem a předsednictvo je povinno s takovým členem uzavřít dohodu o provedení práce s předmětem odpovídajícím zadanému pověření.

VI.

Finanční limity pro rozhodování předsednictva a jeho členů

1. Předsednictvo může samostatně rozhodovat o investicích či výdajích do maximální výše 150 000 Kč. Investice nebo výdaje překračující tuto mez, spadají do kompetence valné hromady, kdy předsednictvo je povinno připravit všechny podklady pro kvalifikované rozhodnutí valné hromady o takovéto investici nebo výdaji.

2. Jednatel je oprávněn samostatně rozhodovat o výdajích do maximální výše 5 000 Kč.

3. O výdajích převyšujících částku 5 000 Kč musí rozhodovat předsednictvo svým hlasováním.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento finanční řád byl schválen valnou hromadou na jejím zasedání dne ..... a je platný ode dne schválení valnou hromadou.

VIII.

Přílohy

1. Bankovní účty sdružení
nahoru
úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty