úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty


  JEDNACÍ ŘÁDSDRUŽENÍ
 
 

Jednací řád občanského sdružení TK1976 Most


I. Všeobecné zásady

II. Platnost rozhodnutí (usnesení); odvolání

III. Jednání valné hromady

IV. Jednání předsednictva

V. Závěrečná ustanovení

I.

Všeobecné zásady

1. Tento jednací řád upravuje zásady při jednání orgánů občanského sdružení Taneční klub 1976 Most (dále jen sdružení).

2. Veškerá jednání orgánů sdružení se řídí demokratickými principy:

a) orgány sdružení jsou voleny valnou hromadou

b) orgány sdružení musí minimálně jednou ročně valnou hromadu informovat o své činnosti

c) usnesení vyšších orgánů je závazné pro nižší orgány a členy sdružení

d) orgány se v jednání řídí zásadou kolektivního rozhodování

e) člen se má právo odvolávat se k vyšším orgánům sdružení

f) rozhodování orgánů sdružení je podmíněno většinovou účastí členů orgánů sdružení, pokud není stanoveno jinak

g) na zasedáních musí být zajištěna svobodná výměna názorů formou diskuse

h) usnesení orgánů sdružení jsou platná, hlasuje-li pro ně více jak polovina členů orgánů, není-li stanoveno jinak

i) po schválení usnesení jsou všichni členové povinni aktivně se podílet na plnění usnesení

II.

Platnost rozhodnutí (usnesení); odvolání

1. Každé rozhodnutí (usnesení) orgánů sdružení vstupuje v platnost:

a) v den schválení valnou hromadou sdružení (u rozhodnutí (usnesení) spadajících do výlučné kompetence valné hromady)

b) v den schválení nižším orgánem sdružení (u rozhodnutí (usnesení) nespadajících do výlučné kompetence valné hromady)

c) týká-li se jednoho člena sdružení nebo malé skupiny členů sdružení, dnem doručení rozhodnutí členovi(ům) sdružení

d) týká-li se všech členů sdružení, po zveřejnění postupy definovanými v interních předpisech sdružení

2. V případě odvolání se rozhodnutí (usnesení) u nižších orgánů pozastavuje na dobu stanovenou pro vyřízení odvolání.

3. V případě odvolání k valné hromadě, rozhodnutí zůstává v platnosti do konání nejbližší valné hromady, ke které je odvolání podáno.

4. Odvolání proti rozhodnutí nižších orgánů sdružení se vždy postupuje k vyšším orgánům sdružení.

5. Hierarchie orgánů v odvolacím řízení – viz příloha číslo JR02

6. Odvolání musí být orgánům sdružení podáno písemně do 14 dnů ode dne platnosti rozhodnutí.

7. Odvolání k valné hromadě se podává do rukou předsednictva, které je povinno o tom vyhotovit zápis a archivovat odvolání do konání valné hromady.

8. Lhůta pro vyřízení odvolání je 14 dní.

III.

Jednání valné hromady

1. Pozvánka na jednání valné hromady musí být zveřejněna postupy definovanými interními předpisy 14 dní před konáním valné hromady a musí obsahovat všechny náležitosti definované interními předpisy sdružení.

2. Každý člen má jeden platný hlas.

3. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti minimálně 30 % všech členů sdružení. Pokud tato podmínka není dodržena, začátek valné hromady se posune o 1 hodinu. Začátek valné hromady se může posunout maximálně 2x. Poté je předsednictvo oprávněno valnou hromadu rozpustit a nejpozději do 30 dnů svolat novou valnou hromadu.

4. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

5. Jednání valné hromady vede předseda valné hromady, který je pověřen jednatelem sdružení nebo jednatel. Předseda valné hromady nebo jednatel, pokud jednání valné hromady vedou, se musí řídit platnými předpisy sdružení a obecně závaznými právními normami.

6. Valná hromada musí na začátku svého jednání zvolit zapisovatele, sčitatele a ověřovatele zápisu;

a) zapisovatel – provádí zápis z jednání valné hromady (psaný rukou, na psacím stroji nebo v elektronické podobě)

b) sčitatel – při hlasování sčítá hlasy: pro, proti, zdržel se hlasování a výsledek pak hlásí předsedovi nebo jednateli, pokud vedou jednání valné hromady

c) ověřovatel zápisu – dohlíží na správnost údajů uvedených v zápise z valné hromady

7. Každému usnesení musí předcházet rozprava (diskuse), kterou má právo ukončit pouze předseda nebo jednatel valné hromady, pokud jednání valné hromady vedou.

8. Program řádné valné hromady musí minimálně obsahovat:

d) schválení programu jednání

e) volbu zapisovatele, sčitatele a ověřovatele zápisu

f) určení předsedy valné hromady

g) přednesení zprávy předsednictva o činnosti sdružení

h) diskuse k přednesené zprávě

i) návrh a schválení nových dokumentů (včetně rozpravy k navrhovaným dokumentům)

j) obecnou rozpravu

k) usnesení a závěr

9. Program valné hromady je možno doplnit na začátku zasedání o další body, které musí valná hromada schválit.

10. Na zasedání valné hromady mají přístup jen řádní členové sdružení nebo přizvaní hosté (po schválení valnou hromadou).

11. Před započetím jednání valné hromady jsou všichni účastníci povinni se zaregistrovat do prezenčních listin nebo elektronickou formou.

12. Pouze registrovaní účastníci valné hromady mají právo zasahovat do jednání a hlasovat o návrzích.

13. Ze zasedání valné hromady musí být nejpozději do 5 dnů vyhotoven zápis a zveřejněn postupy definovanými interními předpisy sdružení.

IV.

Jednání předsednictva

1. Předsednictvo se schází na pravidelných jednáních jednou týdně.

2. Aby bylo předsednictvo usnášeníschopné, musí být přítomni všichni členové.

3. Předsednictvo má právo přizvat na své jednání hosty.

4. Každý ze členů předsednictva má jeden hlas.

5. Předsednictvo se usnáší nadpoloviční většinou hlasů.

6. Jednání vede jednatel.

7. Při hlasování může jednatel použít právo veta. Z takovéhoto rozhodnutí se přímo zodpovídá valné hromadě, která jako jediný orgán sdružení může jeho rozhodnutí zvrátit.

8. Z jednání předsednictva je vyhotoven zápis (nebo jiný adekvátní záznam).

9. Všechna usnesení platná pro všechny členy sdružení je předsednictvo povinno zveřejnit (postupy definovanými interními předpisy sdružení) do 5 dnů od jejich schválení.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád schválila valná hromada na svém zasedání dne a nabývá platnosti dnem schválení valnou hromadou.nahoru
úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty