úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty


  ORGANIZAČNÍ ŘÁDSDRUŽENÍ
 
 

Organizační řád občanského sdružení TK1976 Most

I. Základní ustanovení

II. Organizační schéma – definice základních vztahů a činnost předsednictva a jím pověřených osob

III. Uzavírání smluvních vztahů

IV. Informační systém sdružení

V. Závěrečná ustanovení

VI. Přílohy

I.

Základní ustanovení

1. Tento organizační řád se vztahuje na všechny členy občanského sdružení Taneční klub 1976 Most (dále jen sdružení).

2. Změny, úpravy a konečné znění schvaluje valná hromada na návrh předsednictva.

3. Organizační řád zahrnuje jako přílohy předpisy, směrnice a pravidla, jejichž tvorba a schvalování přísluší do kompetence předsednictva.

4. Vypracování nových nebo potvrzení stávajících předpisů je povinno nově zvolené předsednictvo učinit minimálně do dvou měsíců od svého zvolení. Předsednictvo zároveň vypracovává nové předpisy, případně upravuje stávající, v závislosti na aktuálních skutečnostech, které vyvstanou v průběhu jejich působení ve funkci.

5. V případě, že některá norma nabude takové důležitosti, že by o jejím znění měla rozhodovat valná hromada, bude tato norma vyjmuta z kompetence předsednictva a předsednictvo ji předloží ke schválení valné hromadě na jejím nejbližším zasedání.

II.

Organizační schéma – definice základních vztahů a činnost předsednictva a jím pověřených osob

1. Organizační struktura sdružení a definice základních vztahů – viz příloha č. OR1.

2. Činnost předsednictva a jím pověřených osob:

a) jednatel

- je členem předsednictva

- jedná a vystupuje jménem sdružení

- je pověřen řízením sdružení

- je pověřen k právním úkonům za sdružení

- má podpisové právo k bankovním účtům sdružení, má přístupový certifikát k bankovnímu účtu sdružení pro elektronické bankovnictví

- disponuje právem veta, které může dle svého uvážení použít při hlasování předsednictva (v takovém případě se ze svého rozhodnutí přímo zodpovídá valné hromadě, která může jeho rozhodnutí změnit)

b) taneční vedoucí

- je členem předsednictva

- je pověřen zajištěním metodických postupů pro výuku jednotlivých výkonnostních skupin

- ve spolupráci choreografy, je pověřen vypracováním měsíčních plánů choreografií pro každou z výkonnostních skupin

- vybírá a navrhuje předsednictvu ke schválení jednotlivé osoby pro naplňování cílů sdružení a zodpovídá se předsednictvu za výsledky jejich činnosti

- samostatně rozhoduje o nominaci členů s rozšiřujícím členským příspěvkem pro aktivní tanečníky na soutěže a další taneční nebo společenské akce související s vlastní činností sdružení

- přihlašuje nominované tanečníky na soutěže

- je pověřen vypracováním rozvrhu a plánu využití pronajatého nebytového prostoru (dále jen sálu)

- je pověřen teoretickou přípravou soustředění a plánů seminářů, které předkládá ke schválení předsednictvu

c) ombudsman

- je členem předsednictva

- dohlíží na řádný chod sdružení

- zprostředkovává komunikaci mezi členy sdružení a předsednictvem

- od členů sdružení přijímá a připravuje návrhy a podněty k činnosti sdružení k projednání v předsednictvu

d) provozní vedoucí

- je členem předsednictva

- je pověřen dohledem nad dodržováním docházky pověřených nebo smluvních pracovníků

- je pověřen dohledem nad dodržováním Obecných pravidel využívání pronajatého nebytového prostoru a ostatních souvisejících předpisů

- má druhé podpisové právo k bankovním účtům sdružení

- je pověřen výběrem členských příspěvků, faktickým vyplácením odměn

- zajišťuje komunikaci s Českým svazem tanečního sportu (dále jen ČSTS)

- zajišťuje dopravu a ostatní technické záležitosti klubu

- zajišťuje hladký průběh tanečních nebo společenských akcí souvisejících s vlastní činností sdružení

- je pověřen technickou přípravou veškerých interních listin, dokumentů a faktur vydaných

e) pátý člen předsednictva

f) účetnictví a ekonomická agenda

- vedením účetnictví a ekonomické agendy je pověřena předsednictvem osoba (fyzická nebo právnická) splňující odborné a morální předpoklady

- na základě písemné smlouvy:

- je povinna vést všechny účetní doklady a agendy stanovené zákony

- pravidelně informovat předsednictvo o účetním stavu

- vést evidenci zaměstnanců a mzdové účetnictví

- vždy na závěr účetního období provést příslušná daňová přiznání a vypracovat podrobnou účetní závěrku, kterou pak předloží předsednictvu ke schválení

g) servisní organizace a umělecká agentura

- zastupováním sdružení v oblasti umělecké činnosti je na základě písemné smlouvy s vymezením práv a povinností předsednictvem pověřena osoba (fyzická nebo právnická) splňující odborné a morální předpoklady

III.

Uzavírání smluvních vztahů

1. K uzavírání smluvních vztahů je pověřen pouze jednatel sdružení.

2. V případě uzavírání smlouvy jejíž předmětem je koupě, zadání zakázky nebo sjednání pracovně právního vztahu přesahujícího částku Kč 50.000,- (případně vyjádřenou v jiných měnách), musí být na takovéto smlouvě uveden kontrolní podpis provozního vedoucího.

3. Podpisová práva ke smlouvám:

vymezení smluvního vztahu podpisové právo

kupní smlouva jednatel

smlouva o dílo jednatel

smlouva darovací, kde obdarovaný je OS jednatel

smlouva o nájmu, resp. smlouva o nájmu nebytových prostor jednatel, provozní vedoucí

pracovní smlouva, která zakládá pracovní poměr jednatel

dohoda o provedení práce
dohoda o pracovní činnosti

ostatní ( např. smlouva o běžném nebo vkladovém účtu, jednatel
smlouva o inkasu, smlouva zprostředkovatelská, mandátní apod. )

4. V případě nepřítomnosti jednatele nebo provozního vedoucího nebo při jejich nedostupnosti podepisuje smlouvy jednatelem pověřený člen sdružení na základe plné moci s vymezeným účelem a dobou platnosti. Jedna kopie plné moci musí být archivována v sídle sdružení.

IV.

Informační systém sdružení

1. Předsednictvo průběžně informuje o stavu a činnosti sdružení všechny členy prostřednictvím:

a) nástěnky v prostoru přístupném všem členům sdružení

b) internetových stránek sdružení

c) pověřených osob

d) osobního jednáním se členem sdružení

2. Jednotlivý členové sdružení mají pro podávání návrhů a připomínek k činnosti nebo stavu sdružení možnost využít jednu z následujících forem komunikace s předsednictvem:

a) písemně do rukou člena předsednictva

b) elektronickou poštou na adresu sdružení

c) osobním jednáním se členem předsednictva

3. Každý člen sdružení nebo choreograf (viz Řád pohybových hodin) má možnost podat návrh na pořádání soustředění nebo tématického semináře písemnou formou tanečnímu vedoucímu, který zajistí následné projednání na v předsednictvu.

4. Zápisy pořízené ze zasedání valné hromady jsou k dispozici na vyžádání u předsednictva, nebo jsou umístěny v elektronické podobě na internetových stránkách sdružení.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento organizační řád byl schválen na zasedání valné hromady sdružení dne a je platný ode dne jeho schválení valnou hromadou.

VI.

Přílohy

1. příloha číslo OR02: Organizační struktura a vztahy ve sdružení

2. příloha číslo OR03: Obecná pravidla pro využívání pronajatého nebytového prostoru

3. příloha číslo OR04: Pravidla pro pořádání soustředění a tematických seminářů

 nahoru
úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty