úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty


  ORGANIZAČNÍ ŘÁDSDRUŽENÍ
 
 

Organizační řád občanského sdružení TK1976 Most

Příloha číslo OR03

Obecná pravidla pro využívání pronajatého nebytového prostoru

I. Obecná ustanovení

II. Přístup na sál

III. Pohyb po budově

IV. Udržování pořádku

V. Využití sálu pro individuální hodiny

VI. Bezpečnostní opatření a evakuační plán

VII. Závěrečná ustanovení

I.

Obecná ustanovení

1. Tato pravidla jsou obecně závazným předpisem pro všechny členy občanského sdružení Taneční klub 1976 Most (dále jen sdružení).

2. Vlastníkem pronajatého nebytového prostoru (zasedací sál č. 602) (dále jen sál) jsou Báňské stavby Most, a.s. se sídlem Most, Budovatelů 2957. Sdružení je nájemce tohoto nebytového prostoru a řídí se při jeho využívání nájemní smlouvou č. N20206401.

3. K sálu mohou tanečníci využívat místnost č. 605 jako šatnu.

4. Sál je možno využívat výhradně cílům činnosti sdružení.

II.

Přístup na sál

1. Přístup na sál má každý člen sdružení, v pracovních dnech v době vymezené rozpisem využití sálu a v mimopracovní dny v době od 6.00 do 22.00 hodin.

2. Sál je umístěn v 6. patře budovy Báňských staveb Most, a.s. Při vstupu do budovy se každý musí nahlásit na vrátnici a v případě, že ještě není sál odemčen, musí si proti podpisu vyzvednout klíče.

3. Každý člen sdružení, který bude na tanečním sále jako poslední musí klíče od sálu odevzdat ve vrátnici budovy.

4. Oprávnění vyzvednout klíče má každý člen sdružení, který je uveden na autorizovaném seznamu (který schvaluje předsednictvo) uloženém ve vrátnici budovy Báňských staveb. Člen sdružení, který není uveden na tomto seznamu může jít na sál pouze v případě, že již některý člen sdružení s oprávněním vyzvednout klíče sál odemkl.

5. Členové sdružení, kteří nedosáhli zletilosti mohou na sál vstoupit pouze v doprovodu choreografa, osob zletilých nebo zákonných zástupců.

6. Vymezení přístupových cest.

a) Schodiště: schodiště jsou povinni použít všichni členové sdružení, kteří nesplňují podmínky pro užívání zdviže (výtahu).

b) Zdviž (výtah): mohou používat pouze ti členové sdružení, kteří splňují podmínky pro použití zdviže, definované návodem umístěným v kabině výtahu. Ve zdviži se mohou přepravovat maximálně 3 osoby a celková hmotnost nesmí přesáhnout 250 kg.

c) Pater-Noster (nekonečný výtah): mohou používat všichni členové sdružení, kteří již dosáhli zletilosti a splňují podmínky pro používání tohoto typu výtahu. V jedné kabině se mohou přepravovat pouze 2 osoby.

III.

Pohyb po budově

1. Všichni tanečníci, kteří spadají do příslušných výkonnostních skupin, jsou povinni včas, před začátkem jejich vedené hromadné hodiny, spořádaně čekat v prostoru před budovou Báňských staveb na choreografa nebo dozor, který je dovede na sál.

2. Všichni tanečníci jsou povinni dostavit se na vedenou hromadnou pohybovou hodinu nebo individuální pohybovou hodinu včas, maximálně využívat čas pohybové hodiny a řídit se pokyny choreografa nebo dozoru, který zodpovídá za průběh vedené hromadné nebo individuální pohybové hodiny.

3. Po skončení pohybové hodiny se všichni tanečníci, kteří spadají do příslušných výkonnostních skupin, převléknou a počkají na choreografa nebo dozor, který je opět odvede do vstupní haly budovy.

4. Všem členům sdružení je přísně zakázáno zbytečně se zdržovat a pohybovat po budově mimo pronajaté prostory nebo přístupové cesty k sálu.

IV.

Udržování pořádku

1. Každý člen sdružení je povinen udržovat ve všech pronajatých prostorách čistotu a pořádek.

2. Šatna slouží pouze k převlečení tanečníků před a po skončení pohybové hodiny. Není dovoleno nechávat osobní věci a oblečení v šatně mimo čas vymezený pro pohybové hodiny, který tanečník tráví na sále.

3. Při odchodu ze sálu zodpovídá choreograf nebo dozor za pořádek na sále po skončení jeho vedené hromadné nebo individuální pohybové hodiny. Každý člen sdružení, který bude jako poslední opouštět pronajaté prostory je povinen zkontrolovat pořádek na sále, šatně a chodbě, zavřít okna a zhasnout světla.

V.

Využití sálu pro individuální hodiny

1. V případě, že si člen sdružení domluví na sále individuální vedenou pohybovou hodinu s osobou pověřenou nebo najatou sdružením k naplňování cílů sdružení, musí dodržet následující podmínky:

a) individuální pohybová hodina musí být v čase, kdy je sál přístupný (viz bod II/1)

b) zapsat se do sešitu individuálních pohybových hodin, který je na sále a slouží ke statistice využívání sálu

c) musí splnit podmínky pro vydání klíčů dle bodu II/4, pokud tyto podmínky nesplňuje, musí nahlásit individuální pohybovou hodinu 2 dny předem, aby mu byl zajištěn přístup na sál

d) po skončení pohybové hodiny zajistit pořádek na sále, zkontrolovat zavřená okna, zhasnutá světla a odevzdat klíče ve vrátnici budovy

2. V případě, že si člen sdružení domluví na sále individuální vedenou pohybovou hodinu s osobou, která není pověřenou nebo najatou osobou sdružením k naplňování cílů sdružení, musí dodržet následující podmínky:

a) individuální pohybová hodina musí být v čase, kdy je sál přístupný (viz bod II/1)

b) zapsat se do sešitu individuálních pohybových hodin, který je na sále a slouží ke statistice využívání sálu

c) musí splnit podmínky pro vydání klíčů dle bodu II/4, pokud tyto podmínky nesplňuje, musí nahlásit individuální pohybovou hodinu 2 dny předem, aby mu byl zajištěn přístup na sál

d) po skončení pohybové hodiny zajistit pořádek na sále, zkontrolovat zavřená okna, zhasnutá světla a odevzdat klíče ve vrátnici budovy

e) za využití majetku sdružení je oprávněno předsednictvo požadovat náhradu dle interních předpisů sdružení, splatnou nejpozději do 2 dnů po skončení individuální vedené pohybové hodiny

3. V případě, že osoba pověřená nebo najatá sdružením k naplňování cílů sdružení, dohodne na tanečním sále individuální pohybovou hodinu s tanečníkem, který není členem sdružení, nemá ani krátkodobé ani dlouhodobé hostování ČSTS v tanečním klubu TK 1976 Most, musí dodržet následující podmínky:

a) individuální pohybová hodina musí být v čase, kdy je sál přístupný (viz bod II/1)

b) zapsat se do sešitu individuálních pohybových hodin, který je na sále a slouží ke statistice využívání sálu

c) musí splnit podmínky pro vydání klíčů dle bodu II/4, pokud tyto podmínky nesplňuje, musí nahlásit individuální pohybovou hodinu 2 dny předem, aby mu byl zajištěn přístup na sál

d) po skončení pohybové hodiny zajistit pořádek na sále, zkontrolovat zavřená okna, zhasnutá světla a odevzdat klíče ve vrátnici budovy

e) za využití majetku sdružení je oprávněno předsednictvo požadovat náhradu dle interních předpisů sdružení, splatnou nejpozději do 2 dnů po skončení individuální vedené pohybové hodiny

4. V případě, že chce využít pro pohybovou hodinu sál osoba, která není členem sdružení nebo není pověřenou nebo najatou osobou sdružením k naplňování cílů sdružení, nemá ani krátkodobé ani dlouhodobé hostování ČSTS v tanečním klubu TK 1976 Most, musí dodržet následující podmínky:

a) informovat provozního nebo tanečního vedoucího 3 dny před pohybovou hodinou, aby byla pohybová hodina povolena a byl zajištěn přístup na sál

b) individuální pohybová hodina musí být v čase, kdy je sál přístupný (viz bod II/1)

c) zapsat se do sešitu individuálních pohybových hodin, který je na sále a slouží ke statistice využívání sálu

d) po skončení pohybové hodiny zajistit pořádek na sále, zkontrolovat zavřená okna, zhasnutá světla a odevzdat klíče ve vrátnici budovy

e) za využití majetku sdružení je oprávněno předsednictvo požadovat náhradu dle interních předpisů sdružení, splatnou nejpozději do 2 dnů po skončení individuální pohybové hodiny

VI.

Bezpečnostní opatření a evakuační plán

1. Pohybových hodin by se neměli účastnit osoby nemocné, krátce po nemoci nebo jinak zdravotně indisponované nebo pro namáhavou fyzickou činnost zdravotně nezpůsobilé. Jakoukoliv indispozici je nutné neprodleně nahlásit choreografovi nebo dozoru.

2. Poslední jídlo má být 1 hodinu před začátkem pohybové hodiny.

3. Je zakázáno nosit do prostoru sálu jídlo. Pití si tanečník může přinést pouze v obalu, u kterého nemůže při jeho rozbití dojít k úrazu (plast, papír). Jídlo je možno konzumovat pouze na chodbě před vstupem do sálu.

4. Je přísný zákaz vstupovat do prostoru sálu nebo šatny s otevřeným ohněm nebo v těchto prostorách manipulovat s nebezpečnými hořlavinami nebo jinými těkavými látkami.

5. Zákaz kouření ve všech pronajatých a přímo přilehlých prostorách

6. Osoby mladší 15 let nesmí vstupovat na sál bez dozoru osoby starší 18 let.

7. Osoby mladší 15. let nesmí samostatně bez doprovodu osob starších 15. let používat zdviž.

8. Osoby mladší 18. let nesmí využívat výtah typu Pater-Noster.

9. Je zakázáno zbytečně se zdržovat v prostorách budovy mimo pohybové hodiny stanovené Řádem pohybových hodin a jeho přílohami.

10. V prostorách sálu, šatny a v prostorách přilehlých je (vzhledem k větší míře vzniku možného úrazu) zakázáno běhat, skákat (tyto činnosti lze tolerovat pouze jsou-li součástí pohybové hodiny), strkat do jiných osob a klouzat se.

11. Tanečníkům je zakázáno bez předchozího pověření manipulovat s okny, audio/vizuální technikou, nosiči hudebních nahrávek.

12. Obuv a oděv se odkládá na místech k tomu určených, tj. v šatně. Na sál se vstupuje bez bot, případně v obuvi k tomu určené. Taneční oděv musí splňovat požadavky choreografa nebo dozoru v závislosti na typu vedené pohybové hodiny nebo individuální pohybové hodiny.

13. Peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony a jiné cennosti na pohybovou hodinu nepatří.

14. Během pohybové hodiny odchází tanečník ze skupiny pouze se svolením choreografa nebo dozoru, který musí mít neustálý přehled o počtu tanečníků ve své skupině.

15. V případě nutné evakuace budovy jsou všechny evakuované osoby povinny řídit se evakuačním řádem vyvěšeným na chodbě vedle vstupních skleněných dveří na patro.

VII.

Závěrečná ustanovení

Tato příloha byla schválena předsednictvem dne 2.9.2002, jako příloha Organizačního řádu občanského sdružení Taneční klub 1976 Most je platná ode dne schválení předsednictvem.
nahoru
úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty