úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty


  TRÉNINKOVÝ ŘÁDSDRUŽENÍ
 
 

Řád pohybových hodin pořádaných občanským sdružením TK1976 Most


Řád pohybových hodin pořádaných občanským sdružením
Taneční klub 1976 Most

I. Základní ustanovení

II. Výkonnostní skupiny a pravidla pro zařazení do výkonnostních skupin

III. Hromadné pohybové hodiny

IV. Individuální pohybové hodiny

V. Choreografové a dozor

VI. Soutěže a ostatní taneční nebo společenské akce související s vlastní činností sdružení

VII. Soustředění a tematické semináře

VIII. Zákaz konkurence

IX. Závěrečná ustanovení

X. Přílohy

I.

Základní ustanovení

1. Tento řád pohybových hodin pořádaných občanským sdružením Taneční klub 1976 Most (dále jen řád pohybových hodin) slouží jako interní obecně závazný předpis pro všechny členy občanského sdružení TK1976 Most (dále jen sdružení), kteří platí rozšiřující členský příspěvek pro aktivní tanečníky resp. jimi zastupované osoby (dále jen tanečníci).

2. Řád pohybových hodin řeší základní pravidla a postupy pro práci tanečního vedoucího, předsednictva, provozního vedoucího, pověřené osoby a tanečníky v oblasti související s cíli sdružení.

3. Řád pohybových hodin zahrnuje jako přílohy předpisy, směrnice a pravidla, jejichž tvorba a schvalování přísluší do kompetence předsednictva.

4. V případě, že některá norma nabude takové důležitosti, že by o jejím znění měla rozhodovat valná hromada, bude tato norma vyjmuta z kompetence předsednictva a předsednictvo ji předloží ke schválení valné hromadě na jejím nejbližším zasedání.

II.

Výkonnostní skupiny a pravidla pro zařazení do výkonnostních skupin

1. Pro snazší orientaci v rozvrhu využití pronajatého nebytového prostoru (dále jen sálu), případně ostatních pronajatých nebytových prostor, při administrativních a organizačních úkonech jsou tanečníci rozděleni do čtyř výkonnostních skupin (dále jen skupin):

a) ALFA

b) BETA

c) GAMA

d) DELTA

2. Rozdělování jednotlivých tanečníků do skupin se řídí následujícími pravidly:

a) dle výkonnostní třídy dosažené v hodnocení Českého svazu tanečního sportu (dále jen ČSTS)

b) dle nominace tanečního vedoucího

3. Popis jednotlivých skupin:

a) do skupiny ALFA spadají všichni tanečníci, kteří v rámci hodnocení ČSTS získali výkonnostní třídu M v jedné kategorii tanců (standardních tancích / latinsko-amerických tancích) nebo je do této skupiny nominoval taneční vedoucí

b) do skupiny BETA spadají všichni tanečníci, kteří v rámci hodnocení ČSTS nezískali výkonnostní třídu M v jedné kategorii tanců (standardních tancích / latinsko-amerických tancích) nebo je do této skupiny nominoval taneční vedoucí

c) do skupiny GAMA spadají všichni tanečníci, kteří v rámci hodnocení ČSTS nezískali výkonnostní třídu M v jedné kategorii tanců (standardních tancích / latinsko-amerických tancích) nebo je do této skupiny nominoval taneční vedoucí

d) do skupiny DELTA spadají všichni tanečníci, kteří v rámci hodnocení ČSTS nezískali výkonnostní třídu M v jedné kategorii tanců (standardních tancích / latinsko-amerických tancích), nejsou ještě členy ČSTS, přešli z pokračovacích tanečních kurzů nebo je do této skupiny nominoval taneční vedoucí

4. O nominacích do skupin samostatně rozhoduje taneční vedoucí a proti jeho rozhodnutí se lze odvolat k předsednictvu.

III.

Hromadné pohybové hodiny

1. Nejpozději do 14 dnů od 1.9. příslušného roku musí taneční vedoucí vypsat pro jednotlivé skupiny hromadné pohybové hodiny standardních, latinsko-amerických tanců, pohybové, baletní průpravy, aerobiku, moderního tance, formace nebo dalších pohybových aktivit souvisejících s vlastní činností sdružení.

2. Všichni tanečníci, kteří jsou zařazeni do jednotlivých skupin, se musí povinně účastnit všech vypsaných hromadných pohybových hodin určených pro skupinu do níž jsou zařazeni.

3. Všichni tanečníci, kteří dosáhli v hodnocení ČSTS výkonnostní třídu A v jedné kategorii tanců (standardních nebo latinsko-amerických tancích), se mohou rozhodnout, zda chtějí navštěvovat hromadné pohybové hodiny standardních tanců, hromadné pohybové hodiny latinsko-amerických tanců nebo oba typy hromadných pohybových hodin. Tato výjimka se nevztahuje na ostatní hromadné pohybové hodiny vypsané pro danou skupinu do níž je tanečník zařazen.

4. Docházku tanečníků na hromadné pohybové hodiny kontroluje příslušný choreograf nebo dozor.

5. Neúčast na hromadné pohybové hodině je nutno omluvit u příslušného choreografa nebo dozoru, nebo písemně u předsednictva.

6. Dlouhodobou neúčast je nutno omluvit písemnou formou u provozního vedoucího. V individuálních případech lze písemně požádat předsednictvo o dočasné pozastavení členství. Předsednictvo o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele do 5 dnů od doručení žádosti.

IV.

Individuální pohybové hodiny

1. Každý tanečník může využívat sál a ostatní pronajaté nebytové prostory pro individuální tréninky dle rozhodnutí tanečního vedoucího, v čase kdy jsou k tomuto účelu sál a ostatní pronajaté nebytové prostory dle rozhodnutí předsednictva vyhrazeny.

2. Používání sálu pro individuální pohybové hodiny řeší příloha organizačního řádu číslo OR03. - Obecná pravidla pro využívání pronajatého nebytového prostoru.

3. Na individuální pohybovou hodinu lze přizvat pouze osobu, kterou najímá sdružení pro naplňování cílů na základě rozhodnutí předsednictva. V případě, že má někdo zájem využít služeb osoby, která nemá uzavřenu žádnou smlouvu se sdružením, musí o tom tanečník informovat tanečního vedoucího nebo provozního vedoucího nejpozději 2 dny před konáním tohoto individuálního tréninku. Další pravidla pro využití sálu v případě nečlena občanského sdružení TK1976 Most řeší Finanční řád a příloha Organizačního řádu číslo OR03 - Obecná pravidla pro využívání pronajatého nebytového prostoru.

V.

Choreografové a dozor

1. Taneční vedoucí vybírá a doporučuje ke schválení předsednictvu osoby (choreografy nebo dozor), které budou zajišťovat naplňování cílů sdružení.

2. Po schválení předsednictvem se s vybranými osobami uzavře příslušná smlouva dle Organizačního řádu a bude s ním sjednána odměna dle Finančního řádu.

3. Každý osoba pověřená nebo najatá sdružením k naplňování cílů sdružení by měla mít sjednáno Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

4. Hromadné pohybové hodiny nebo individuální pohybové hodiny s dohledem choreografa v prostorách pronajatých občanským sdružením mohou vést pouze osoby najaté nebo pověřené občanským sdružením k naplňování cílů sdružení.

5. Choreografové nebo dozor musí:

a) dodržovat při sestavování choreografických programů platná omezení a katalogy tanečních figur stanovené ČSTS

b) přicházet na pohybové hodiny, na kterých konají dozor, 15 minut před začátkem a ne pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek

c) pravidelně psát záznamy o průběhu pohybových hodin a docházce tanečníků do knihy příslušné tréninkové skupiny

d) dodržovat interní předpisy sdružení vztahující se k využívání sálu a ostatních pronajatých nebytových prostor

VI.

Soutěže a ostatní taneční nebo společenské akce související s vlastní činností klubu

1. Na jednotlivé soutěže pořádané v rámci ČSTS, Mezinárodní federace tanečního sportu - IDSF nebo jiných tanečních organizací, na kulturní, společenské a další akce související s vlastní činností sdružení nominuje tanečníky samostatným rozhodnutím taneční vedoucí a tím se stává pro nominované tanečníky jejich účast povinnou. O nominaci musí taneční vedoucí tanečníka informovat nejpozději 5 dnů před konáním akce.

2. Neúčast na akci, na kterou byl tanečník nominován, je třeba z vážných zdravotních důvodů nebo po dohodě s tanečním vedoucím omluvit nejpozději 3 dny před jejím konáním u tanečního vedoucího nebo u provozního vedoucího.

VII.

Soustředění a tematické semináře

1. Pro jednotlivé skupiny vypisuje předsednictvo soustředění nebo tematické semináře. Nominaci tanečníků navrhují jednotliví choreografové a schvaluje ji svým samostatným rozhodnutím taneční vedoucí. Účast na soustředěních nebo tematických seminářích vypsaných předsednictvem je pro všechny nominované tanečníky povinná.

2. Ostatní soustředění nebo tematické semináře vypisované tanečním vedoucím po schválení předsednictvem jsou nepovinné. V případě, že je budou tanečníci chtít navštívit, musí dodržet pokyny uvedené na informačních letáčcích nebo na internetových stránkách.

VIII.

Zákaz konkurence

1. Tanečník nesmi mimo pohybové hodiny, soutěže pořádané v rámci ČSTS, Mezinárodní federace tanečního sportu - IDSF nebo jiných tanečních organizací, kulturní, společenské a další akce související s vlastní činností sdružení provozovat taneční ukázky či jiná umělecká vystoupení související s cíli sdružení. Porušení zákazu konkurence je považováno za hrubé porušení stanov sdružení.

2. V individuálních případech lze písemně požádat předsednictvo o udělení výjimky. Předsednictvo o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele do 5 dnů od doručení žádosti.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tento řád pohybových hodin schválila valná hromada dne ..... a je platný ode dne schválení valnou hromadou.

X.

Přílohy

1. Příloha číslo TR02 - Rozpis využití pronajatého nebytového prostoru

 nahoru
úvod  novinky  tisk  taneční ukázky  formace  historie  tréninkový program  občanské sdružení  klub  kontakty